Cjenik i uvjeti najma bicikla

Cjenik i uvjeti najma bicikla

OPĆI UVJETI ZA NAJAM BICIKLA

 1. Najmodavac se obvezuje predati bicikl na uporabu Najmoprimcu, a Najmoprimac se obvezuje plaćati najamninu određenu po važećem cjeniku Najmodavca, a točan početak i kraj uporabe (dan i sat) stranke  će sporazumno dogovoriti prilikom najma uz potpis najmoprimca.
 2. Najmoprimac se obvezuje čuvati preuzeti bicikl i rabiti ga isključivo za vožnju, te ne smije trećoj osobi prepustiti bicikl na uporabu ili u podnajam.
 3. Najmoprimac će odgovarati za svaku štetu nastalu na predmetu najma, bez obzira da li je istu prouzročio sam ili druga osoba kojoj je prepustio predmet na uporabu, a nastalu štetu ili eventualnu krađu  najmoprimac će snositi troškove u visini od 50% maloprodajnecijene opreme ili bicikla.
 4. Najmodavac ne odgovara niti za pravne niti za materijalne nedostatke predmeta najma.
 5. Najmoprimac potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima i Cjenikom Najmodavca, te iste prihvaća zajedno sa ovim Ugovorom.
 6. Sve sporove iz Ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Puli.

 

Opći uvjeti za najam bicikla odnosi se na sve koji iznajme bicikl/opremu od strane  BIKE PEROj .
Najmoprimac koristi bicikl isključivo na svoju odgovornost, te Bike Peroj i/ili njegov zastupnik nisu odgovorni za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu najmoprimcu korištenjem bicikla.

 

 

 1. U slučaju da uporabom bicikla nastane šteta trećoj osobi,  za istu će odgovarati isključivo najmoprimac.
 2. BIKE PEROJ preporuča uporabu zaštitne kacige, dok su djeca do 14 godina obvezna koristiti zaštitnu kacigu.
 3. BIKE PEROJ  zabranjuje uporabu bicikla osobama pod utjecajem alkohola i/ili drugih opojnih sredstava.
 4. BIKE PEROJ preporuča vožnju na obilježenim biciklističkim stazama.
 5. BIKE PEROJ neće sklopiti ugovor o najmu bicikla sa osobama mlađim od 14 godina bez pratnje roditelja ili punoljetne osobe.
login | web: eno24.net TOP / Na vrh